بهترین دوربین های دیجیتال

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20GFX%2050S%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%22100%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A7R%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2295%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A9%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2295%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22HASSELBLAD%20X1D%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2292%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SAMSUNG%20NX1%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2290%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین حرفه ای بدون آینه”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D5%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2291%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PENTAX%20645Z%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2288%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%201D%20X%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2286%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D4S%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2282%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D4%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2279%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر حرفه ای DSLR”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20G85%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2283%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%20M6%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2283%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20GX8%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2282%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20E-M5%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2282%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20GX85%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2281%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین نیمه حرفه ای بدون آینه”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D850%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2298%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A99%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2296%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PENTAX%20K-1%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2292%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D750%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2291%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D810%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2289%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین نیمه حرفه ای DSLR”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20E-M10%20II%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2281%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X-T10%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20E-M10%20MIII%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X-T20%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20E-P5%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر سطح مبتدی بدون آینه”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22PENTAX%20K-S2%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2283%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PENTAX%20K-70%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2283%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D5500%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2281%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D5600%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%20SL2%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2279%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر سطح مبتدی DSLR”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20FZ300%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20ZS70%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2269%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20S1%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2268%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%201S%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2268%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20ZS60%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2267%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر سوپرزوم با سنسور کوچک”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22NIKON%20P7800%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2271%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X30%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2270%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%20G16%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2267%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20XZ-2%20IHS%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2267%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CASIO%20EX-10%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2266%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر کامپکت با سنسور کوچک”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20TG-4%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2264%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20TG-5%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2262%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20TG-3%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2259%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20XP90%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2256%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20TS6%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2256%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر ضدآب”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20XQ1%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2257%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20XQ2%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2257%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22OLYMPUS%20TG-870%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2253%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20Z900EXR%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2250%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20TX66%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2249%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر فوق العاده کوچک”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22NIKON%20DL24-500%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2282%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX10%20IV%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2279%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX10%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX10%20III%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2278%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20FZ1000%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2277%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر کامپکت سوپرزوم با سنسور بزرگ”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1R%20II%20%D8%A8%D8%A7%22%2C%22value%22%3A%2285%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22LEICA%20Q%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2284%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PANASONIC%20ZS100%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2277%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20DL24-85%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2276%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X100F%20%D8%A8%D8%A7%20%22%2C%22value%22%3A%2276%22%7D%5D” bgcolor=”bar_orange” options=”striped,animated” units=” امتیاز” title=”5 دوربین برتر کامپکت دارای سنسور بزرگ”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1R%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%2242.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2224.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1R%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2224.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X100F%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2224.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22LEICA%20Q%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2224.0%22%7D%5D” bgcolor=”bar_red” options=”striped,animated” units=” مگاپیکسلی” title=”5 دوربین برتر کامپکت با بیشترین وضوح”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22HASSELBLAD%20X1D%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2251.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%205DS%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2251.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%205DS%20R%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2251.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PENTAX%20645Z%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2251.0%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20GFX%2050S%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%22%2C%22value%22%3A%2251.0%22%7D%5D” bgcolor=”bar_red” options=”striped,animated” title=”5 دوربین برتر ILC با بیشترین وضوح” units=” مگاپیکسلی”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1R%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223204%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1R%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%222537%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20RX1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%222534%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22LEICA%20Q%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%222221%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X100F%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%221500%22%7D%5D” bgcolor=”bar_green” options=”striped,animated” title=”5 دوربین برتر کامپکت با سنسور بزرگ برای عکاسی در نور کم” units=” “][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D850%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223400%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22PENTAX%20K-1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223280%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20DF%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223279%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20D3S%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223253%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%201D%20X%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223207%22%7D%5D” bgcolor=”bar_green” options=”striped,animated” title=”5 دوربین برتر DSLR برای عکاسی در نور کم” units=” “][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22CANON%20G9%20X%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%22530%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%20G9%20X%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%22495%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22NIKON%20P340%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%22273%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22CANON%20S120%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%22246%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22FUJIFILM%20X10%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%22245%22%7D%5D” bgcolor=”bar_green” options=”striped,animated” title=”5 دوربین برتر کامپکت برای عکاسی در نور کم” units=” “][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22SONY%20A7S%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223702%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A9%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223517%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A7R%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%223434%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A7S%20II%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%222993%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22SONY%20A7R%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%22%2C%22value%22%3A%222746%22%7D%5D” bgcolor=”bar_green” options=”striped,animated” title=”5 دوربین برتر بدون آینه برای عکاسی در نور کم” units=” “][/vc_column][/vc_row]